BIP

Publikujemy pełny program szkoleń seminaryjnych dla aplikantów I i II roku aplikacji komorniczej w Gdańsku na 2018 rok.

 

Program szkoleń seminaryjnych

dla aplikantów I i II roku aplikacji komorniczej w Izbie Komorniczej w Gdańsku na 2018r.

 

Zajęcia seminaryjne odbywają się w Sali wykładowej w Izbie Komorniczej w Gdańsku przy Al. Niepodległości 703 A w Sopocie (II piętro).

Szkolenia dla aplikantów odbywają się w systemie piątek – sobota od 10:00 do 14:45.

Kierownikiem szkolenia aplikantów komorniczych z ramienia Rady Izby Komorniczej w Gdańsku jest Przewodnicząca Rady Izby Pani Małgorzata Wolny.

 

12 stycznia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (37, cz. 1)

1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności

2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (38, cz. 1)

1. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej  wierzytelności

2. Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

13 stycznia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 Komornik - Hanna Gadomska (64, cz. 1)

1. Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.

2. Likwidacja kancelarii komornika

3. Zatrudnianie personelu kancelarii komornika

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

ü Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

godz. 12:30 – 14:45 Komornik - Hanna Gadomska (65, cz. 1)

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika
 2. Dochód komornika
 3. Samorząd komorniczy
 4. Kompetencje organów samorządu komorniczego
 5. Współpraca z organizacjami komorników innych krajów – czasopisma zawodowe
 6. komorników.

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

26 stycznia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 adw. Grzegorz Sikorski (36, cz. 2)

 1. Likwidacja masy upadłości
 2. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa  z  dnia  15  września  2000r. Kodeks  spółek handlowych

ü  Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe

godz. 12:30 – 14:45 adw. Grzegorz Sikorski (37, cz. 2)

 1. Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością
2.      Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa  z  dnia  15  września  2000r. Kodeks  spółek handlowych

ü  Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe

 

27 stycznia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 adw. Grzegorz Sikorski (38, cz. 2)

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

godz. 12:30 – 14:45 adw. Grzegorz Sikorski (39, cz. 1)

 1. Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych
 2. Postępowanie komornika w egzekucji  z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

ü  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia Instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  publicznych

 

9 lutego 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 Komornik - Hanna Gadomska (69, cz. 1)

 1. Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 2. Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika
 3. Zakładania i prowadzenie akt -  kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw
 4. Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania
 5. Prezentata. Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń
 6. Karta rozliczeniowa i jej treść
 7. Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

 

godz. 12:30 – 14:45 Komornik - Hanna Gadomska (70, cz. 1)

 1. Akta zastępcze
 2. Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 4. Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 5. Kwitariusze komornika – rodzaje-przeznaczenie
 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 7. Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi

Lista aktów prawnych:

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

_________________________________________________________________________

10 lutego 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 Komornik - Hanna Gadomska (67, cz. 1)

 1. Biurowość i ewidencja operacji finansowych kancelarii komorniczych
 2. Urządzenia ewidencyjne komornika
 1. Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg
 3. Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne
 4. Obowiązki komornika w systemie informatycznym
 5. Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym
 6. Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach

 

Lista aktów prawnych:

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

 

godz. 12:30 – 14:45 Komornik - Hanna Gadomska (68, cz. 1)

 1. Wpisywanie spraw w repertoriach "Km", "Kmp" i "Kms"
 2. Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej
 3. Postępowanie ze sprawami z repertorium "Kmp" niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat
 4. Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium
 5. Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 6. Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 7. Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Lista aktów prawnych:

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

 

___________________________________________________________________________

23 lutego 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (40, cz. 2)

Wybrane zagadnienia z postępowania cywilnego:

 1. Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych
 1. Zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c.
 2. Zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości  postępowania, kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (41, cz. 2)

 1. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie
 2. Właściwość rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna,  instancyjna i funkcjonalna
 3. Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa w postępowaniu cywilnym

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

___________________________________________________________________________

24 lutego 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (40, cz. 1)

 1. Wyjawienie majątku
 2. Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (41, cz. 1)

 1. Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości
 2. Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu
 3. Zarząd zajętej ruchomości

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

___________________________________________________________________________

9 marca 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (42, cz. 1)

 1. Opis i oszacowanie nieruchomości
 2. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości

 

Lista aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Sikorski, radca prawny  (39, cz. 2)

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 

__________________________________________________________________________

10 marca 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (42, cz. 2)

 1. Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny
 2. Jurysdykcja krajowa

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (43, cz. 1)

 1. Licytacja nieruchomości
 2. Przybicie w egzekucji z nieruchomości
 3. Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

___________________________________________________________________________

23 marca 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 Komornik - Hanna Gadomska (71, cz. 1)

 1. Postępowanie z dowodami wpłaty
 2. Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 3. Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 4. Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 5. Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 6. Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia

 

Lista aktów prawnych:

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

godz. 12:30 – 14:45 Komornik - Hanna Gadomska (72, cz. 1)

 1. Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 2. Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 1. Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 1. Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 2. Obliczanie dochodu komornika
 3. Księgowanie  zaliczek na wydatki

 

Lista aktów prawnych:

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 20 grudnia  2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji  operacji finansowych kancelarii komorniczych

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

_______________________________________________________________________

 

24 marca 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (43, cz. 2)

 1. Udział  prokuratora w postępowaniu cywilnym i koszty z tym związane
 2. Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym
 3. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna
 4. Współuczestnictwo procesowe

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (44, cz. 2)

 1. Strony i uczestnicy postępowania
 2. Legitymacja procesowa
 3. Następstwo procesowe

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

___________________________________________________________________________

 

13 kwietnia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 prof. Anna Machnikowska  (58, cz. 2)

1. Etyka

 

Lista aktów prawnych:

ü  Kodeks Etyki Komornika Sądowego

godz. 12:30 – 14:45 prof. Anna Machnikowska  (64, cz. 2)

1. Etyka

 

Lista aktów prawnych:

ü  Kodeks Etyki Komornika Sądowego

__________________________________________________________________________

14 kwietnia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (50, cz. 1)

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy, umowa o pracę a umowa zlecenia i o dzieło

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (51, cz. 1)

 1. Wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 2. Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 3. Wynagrodzenie za pracę (podstawowe, dodatki, nagrody, premię, odprawy)

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

ü  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

___________________________________________________________________________

27 kwietnia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 adw. Grzegorz Sikorski (55, cz. 2)

Wybrane elementy prawa i postępowania administracyjnego z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego:

-zakres obowiązywania

-właściwość organów

-strony

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

godz. 12:30 – 14:45 adw. Grzegorz Sikorski (56, cz. 2)

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego:

-załatwianie spraw

-postępowanie

-decyzje, orzeczenia (rodzaje, sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń, prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń)

-odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności decyzji

-wydawanie zaświadczeń

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

_______________________________________________________________________

28 kwietnia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (51, cz. 2)

 1. Środki zaskarżenia

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (52, cz. 2)

 1. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 2. Postępowanie dowodowe w postępowaniu apelacyjnym

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

___________________________________________________________________________

11 maja 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (45, cz. 2)

 1. Pełnomocnicy  procesowi
 2. Zasady obowiązują przy zasądzaniu kosztów w postępowaniu przed sądem cywilnym Zwolnienie od kosztów sądowych

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (46, cz. 2)

 1. Obowiązkowy udział prokuratora w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych
 2. Pojęcie, rodzaje, forma  czynności postępowania
 3. Pisma procesowe, urzędowe formularze

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

___________________________________________________________________________

12 maja 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (44, cz. 1)

 1. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
 2. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (45, cz. 1)

 1. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
 2. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

25 maja 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (47, cz. 2)

 1. Uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia
 2. Doręczanie pism sądowych i procesowych
 3. Terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (48, cz. 2)

 1. Ciężar udowodnienia twierdzeń faktycznych  w postępowaniu cywilnym
 2. Kto nie może być świadkiem a kto jest uprawniony do odmowy zeznań
 3. Wyrok wstępny,  częściowy, łączny  

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

26 maja 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (49, cz. 2)

 1. Wyrok kontradyktoryjny i wyrok zaoczny
 2. Nieważność postępowania

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 Hanna Lange-Bieszki, SSO w stanie spoczynku (50, cz. 2)

 1. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku
 2. Wyrok,  postanowienie, prawomocność orzeczeń
 3. Oddalenie powództwa i odrzucenie pozwu

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

__________________________________________________________________________

8 czerwca 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (52, cz. 1)

 1. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (53, cz. 1)

 1. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Świadectwo pracy, opinie
 2. Czas pracy, zwolnienia z pracy, dodatkowe dni wolne od pracy

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

 

___________________________________________________________________________

9 czerwca 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (53, cz. 2)

 1. Wznowienie postępowania
 2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (54, cz. 1)

 1. Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych i za mienie powierzone
 2. Pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i wychowawcze

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

_____________________________________________________________________

22 czerwca 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (46, cz. 1)

Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa

Egzekucja przez zarząd przymusowy

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (47, cz. 1)

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa

Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

_______________________________________________________________________

23 czerwca 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Roman Kowalkowski  (54, cz. 2)

Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,

uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (55, cz. 1)

 

Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

___________________________________________________________________________

5 października 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (48, cz. 1)

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja należności sądowych

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

 

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Julke, radca prawny  (49, cz. 1)

Egzekucja wydania rzeczy

Wykonanie orzeczeń zagranicznych

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej przez sad (art. 1049-1051)

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

__________________________________________________________________________

6 października 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Sikorski, adwokat (57, cz. 2)

1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

-organy egzekucyjne

-zasady prowadzenia egzekucji

-zbieg egzekucji

-egzekucja należności pieniężnych - sposoby

-podział sumy uzyskanej z egzekucji

-egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych

-postępowanie zabezpieczające

godz. 12:30 – 14:45 SSO Roman Kowalkowski  (57, cz. 1)

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

___________________________________________________________________________

19 października 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 SSA Zbigniew Merchel (58, cz. 1)

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji:

 1. Status prawny komornika sądowego – komornik jak funkcjonariusz publiczny oraz organ władzy publicznej
 2. Ustawowe zadania komornika sądowego
 3. Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności - wyjątki
 4. Protokół stanu faktycznego
 5. Uprawnienie komornika do żądania informacji

godz. 12:30 – 14:45 SSA Zbigniew Merchel  (59, cz. 1)

 1. Podleganie przez komornika przy wykonywaniu czynności tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu
 2. Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem
 3. Nadzór prezesa sądu rejonowego nad komornikiem
 4. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem
 5. Nadzór organów samorządu nad komornikiem

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

20 października 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 dr Grzegorz Sikorski, adwokat (60, cz. 2)

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Sikorski, adwokat (61, cz. 2)

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego a w szczególności prawa bankowego i podatkowego:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

9 listopada 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 komornik – Małgorzata Wolny, kierownik szkolenia (56, cz. 1)

Sprawdzian

godz. 12:30 – 14:45 przedstawiciel firmy Currenda sp. z o.o. (65, cz. 2)

zajęcia praktyczne – obsługa programu Komornik SQL-VAT

 

___________________________________________________________________________

 

10 listopada 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 SSA Zbigniew Merchel (60, cz. 1)

 1. Wykonywanie przez komornika czynności na własny rachunek, koszty działalności
 2. komornika i zasady prowadzenia kancelarii
 1. Pieczęć komornika
 2. Rewir komorniczy
 3. Tworzenie i znoszenie rewirów
 4. Wybór komornika

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

godz. 12:30 – 14:45 SSA Zbigniew Merchel  (61, cz. 1)

 1. Prowadzenie egzekucji przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polski
 2. Wyłączenie komornika
 1. Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika, aplikacja, asesorzy komorniczy- prawa i obowiązki
 1. Procedura powoływania komornika
 2. „Przenoszenie” komornika

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 komornik – Tomasz Wojciechowski (62, cz. 2)

1.      Egzekucja z ruchomości. Powództwa przeciwegzekucyjne.

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

godz. 12:30 – 14:45 komornik – Tomasz Wojciechowski (63, cz. 2)

 1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja z innych wierzytelności. Egzekucja z innych praw majątkowych.

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

___________________________________________________________________________

24 listopada 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 SSA Zbigniew Merchel (62, cz. 1)

 1. Obowiązki komornika po powołaniu
 2. Chwila uzyskania uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności
 3. Kancelaria komornika
 4. Ślubowanie komornika
 5. Odwołanie komornika przez Ministra Sprawiedliwości

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

godz. 12:30 – 14:45 SSA Zbigniew Merchel  (63, cz. 1)

 1. Pełnienie obowiązków przez komornika odwołanego
 2. Opłaty stosunkowe w egzekucji świadczeń pieniężnych
 3. Obliczanie i pobieranie  opłaty stosunkowej
 4. Opłaty stałe
 5. Opłata egzekucyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

 

___________________________________________________________________________

7 grudnia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 SSO Ewelina Jokiel (67, cz. 2)

 1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Polsce w świetle deklaracji z Brighton

godz. 12:30 – 14:45 dr Grzegorz Sikorski, adwokat (66, cz. 2)

 1. Opodatkowanie działalności komornika podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. Podatek VAT a działalność komornika

___________________________________________________________________________

8 grudnia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 komornik – Tomasz Wojciechowski (68, cz. 2)

 1. Egzekucja z nieruchomości

 

Lista aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

godz. 12:30 – 14:45 komornik – Tomasz Wojciechowski (69, cz. 2)

 1. Uproszczona egzekucja z nieruchomości.

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

___________________________________________________________________________

14 grudnia 2018r. (piątek)

godz. 10:00 – 12:15 prof. Piotr Uziębło (66, cz. 1)

Zagadnienia ustrojowe:

 1. Znaczenie prawne Konstytucji RP
 2. Demokratyczne państwo prawne
 3. Podstawa i granice działania organów władzy publicznej
 4. Rodzaje i podział władz
 5. Władza ustawodawcza
 6. Władza wykonawcza
 7. Władza sadownicza
 8. Prawa człowieka w Konstytucji RP

 

 

Lista aktów prawnych:

ü  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

godz. 12:30 – 14:45 prof. Piotr Uziębło (70, cz. 2)

Trybunały

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK

Najwyższa Izba Kontroli

Rzecznik Praw Obywatelskich

Podstawa konstytucyjna członkostwa w Unii Europejskiej

Ochrona obywateli, praw i interesów Polski  w stosunkach zagranicznych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

ü  Ustawa z dnia 30 listopada 2016r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

ü  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym

ü  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

ü  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o najwyższej Izbie Kontroli

ü  Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

___________________________________________________________________________

15 grudnia 2018r. (sobota)

godz. 10:00 – 12:15 komornik – Jarosław Grajkowski – rzecznik prasowy RIK (71, cz. 2)

 1. Metodyka pracy komornika i wybrane zagadnienia z psychologii
 2. Organizacja pracy komornika
 3. Sprawozdawczość komornicza
 4. Dyscyplina i kultura pracy komornika

 

Lista aktów prawnych:

ü  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji

ü  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

 

 

godz. 12:30 – 14: komornik – Jarosław Grajkowski – rzecznik prasowy RIK (71, cz. 2)

 

 1. Kodeks etyki zawodowej komornika
 2. Elementy prawa prasowego, kontakty z mediami
 3. Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka

Lista aktów prawnych:

ü  Kodeks Etyki Komornika Sądowego

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.