Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i Białymstoku informuje, że zdający egzamin komorniczy, którzy wybiorą opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są do przyniesienia na egzamin sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Otrzymują natomiast opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja jest tożsama z tą, która będzie obowiązywała na tegorocznym egzaminie adwokackim i radcowskim.

Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały w dniu 26.01.2016 r. podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce "Egzaminy Prawnicze/Zawodowe Egzaminy Prawnicze".

Jedynie właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia wyżej wskazane wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka.

W poprzednich latach, na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym, najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych. Wyłączenie tych programów nie jest wystarczające, konieczne jest ich odinstalowanie.

W przypadku, gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie.

W przypadku opracowania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu komorniczego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający opracowuje zadanie pisemne odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż do dnia 11 lutego 2016 roku zdający zobowiązani są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Gdańsku: - pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, - pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w par. 22a ust. 8 i 9 rozporządzenia.

Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §  21 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu komorniczego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią.Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
SSA Zbigniew Merchel

 

 

Załączniki:

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań

Oświadczenie zdającego

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.